ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၶၢင် ၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ် January 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸူႉတုမ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ/ငိုၼ်းၶႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၽႂ်မၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် မုၼ်ႇသိူဝ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် မုၼ်ႇသိူဝ်း ၵေႃႈ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်း 2,000,000 ပျႃး ဢၼ်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပုင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ လွႆၸေႊ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼိမ်ၼိူဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈဢုင်လူင် ၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁႆး ၊ ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆၸေႊ မိူင်းၶၢင် ၊ ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ငိုၼ်း ၸုမ်းလုမ်းဝူၼ်ႉသၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူင်းဝၼ်း ၊ မွၵ်ႇငိုၼ်းသၢမ် ၸၢင်ႉႁွင်ႉမိူင်းဝၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းၸေႊႁၢႆး မိူင်းဝၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၼႃး မိူင်းဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် December 2020 သိုၵ်း TNLA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်တၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ် January 2021 လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်း လႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း