ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး  21,500 (သွင်မိုၼ်ႇၼိုင်ႈႁဵင်ႁႃႈ ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ)၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)    သမ်ႉသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 78,000  (ၸဵတ်းမိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်) ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းတင်းမူတ်း 99,500 ဝၢတ်ႇ (ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်သေလႄႈ လႆႈႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 တႃႇႁဵတ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶုၼ်ၵၢင် ဢိူင်ႇလွႆဢိၼ်းထၼူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၸွမ်တွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈပူင်ႇၺဵင်းၼွၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူင်ႉၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈဢေႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးဝၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၼွင်လွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢင်းလၢဝ် လႄႈ သတ်ႉထႃး ဝတ်ႉမႄႈၶၸၢၼ်း ဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူၼ်ၵၼ်။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

ၸၢႆးၸွမ် ၽူႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ် “တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်တႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး” လၢတ်ႈတီႈတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ − ၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢွၵ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တီႈၼႂ်း Facebook သေ မီးမႃးၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇတင်းၼမ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း တင်းဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးလၢဝ် လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၵိုင် ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ၶူဝ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၸူးၵၼ်သေ ႁပ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၶႃႈဢေႃႈ − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 ၸုမ်းၼၢင်းလဝ်း ထုင်ႉမၢဝ်း မီးၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ် တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 RCSS/SSA သေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,060 (ၼိုင်ႈႁဵင်ႁူၵ်းသိပ်း) ယွၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်းလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း