ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ပုၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဝ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ပွတ်းတၢင်းႁူဝ်ၶၢႆး တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဝ်ပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ (ပႃႇလၶျွင်ႇ) 23 ထူင်၊ ၽွင်ဝၢၼ် 10 ထူင်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 2 ထူင်၊ ၽၵ်းမီႇ 2 ထူင်၊ ၵိူဝ် 1 ထူင်လူင်၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ 2 ၸွႆႉ၊ မိၼ်ႉ 1 ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်း 13 ၸွႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 359,000 (သၢမ်သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ပျႃးတဵမ်တဵမ်)  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,285,750 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 570,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ၸဵတ်းမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း