ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်း USA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ တီႈမၢႆတွင်း ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊတဵမ် ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸၢႆးသူႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States of America – USA) လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸၢႆးသူႉ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတင်းႁိူၼ်း USA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတီႈၼိုင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ ဢၼ်တေမႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸၢႆးသူႉ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတင်းႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း