ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵိုင် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းတႃႇၼ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်းၼမ်။

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၵိုင် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSAမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းတႃႇၼ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းဝႃႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လုၵ်ႈၸၢႆးဝုတ်ႉထီႉသႆးလဝ်ႇပၼ်းယႃး လႄႈ လုၵ်ႈယိင်းၼၢင်းၽတ်သႃလႃးၽႃး လဝ်ႇပၼ်ယႃး ၶဝ်ႈတင်းႁိူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်း 417,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈဢွမ်လူမ်း Oxygen ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ လႄႈ  လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း