ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ပဵၼ် ယိင်းဢွၼ်ႇ တီႈယူႇထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 5,000 ယွၼ်ႇ (ႁႃႈႁဵင်ယွၼ်ႇ) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း