ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း တမ်ႈတီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ၵုသူဝ်ႇၽွၼ်းလီၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း တမ်ႈတီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလွႆ ထုင်ႉမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ဢေႃႇၸႃႇၸဵမ်းဝၢၼ် လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးပၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ လႄႈ သူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸုမ်းလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ လူႇတၢၼ်းပၼ် သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးတင်းသဵင်ႈ၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ လူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸုမ်းလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ယင်းႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းတီႈ ပၢႆႉၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၼႃႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉသေ သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် လႄႈ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈမိူင်းတႆး ၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈၶမ်းလႅင်းၶမ်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယႃႈၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ဝၼ်းပိူင်း လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ပီႈၼွင်ႉပၢင်ႇၶမ်း၊ ပီႈၼွင်ႉၸေႊႁၢႆး၊ ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႊ လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း တမ်ႈတီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း