ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တမ်ႈတီႈထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလွႆ ထုင်ႉမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ တၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇ လူႇတၢၼ်းသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ ႁူဝ်လူႇဢွၼ်လူႇတၢၼ်း သွမ်းတၢင်တူဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လူႇတၢၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ယႃႈၶမ်းလႅင်းၶမ်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယႃႈၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ လူင်ဢႆႈၽႃႉ + ယႃႈမျႃႉယဵၼ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်းဝၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇသီႇရီ ဝတ်ႉႁူဝ်မိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉၼွင်လွင်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉမၢၼ်ႈႁွင်းလွႆသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၸႃႉ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူႇတၢၼ်းသေ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

 

 

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းသိမ်ႇၼမ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း