ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၸုမ်းၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ+ၼၢင်းတဵင်းၵျီႇလိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆသေ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း (300) သႅၼ်ပၢႆၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု၊ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း လႄႈ ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 666 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1440 တဝ်ႈ၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႄႈ ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် (ရေသန့်ဘူး)၊ ၽႃႈႁူမ်ႇ 100 ၽိုၼ်၊ သုတ်းမုင်း 300 ၽိုၼ်၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း 100 ထူင်လူင် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢႆလၢႆလွင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 300 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ
Photo – CJ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းပရႁိတ ၵရုၼႃႇၵုၼ်ႇယႅတ်ႉ၊ ပႃႈသႅင်ဢွင်ႇ၊ ၸၢႆးလွႆၶမ်းပၢင်ႇ၊ ၵူဝ်ႇမိၼ်းတူႇ (AMT mobile) ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၵိုင်မိူၼ်ၵၼ်။

ယၢမ်းလဵဝ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေး တေမီးဝႆႉယူႇတီႈ ၵျွင်းၼႃးၼိူဝ်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ တီႈၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မီး 2,196 ၵေႃႉ၊ ၊ ၵျွင်းႁွင်ႇ၊ ၵျွင်းမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉ (ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း) ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မီး 700 ပၢႆလႄႈ တီႈၵျွင်းၵုင်းၸူင်၊ ၵျွင်းၼွင်တဝ်း ဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး မီး 300 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 767 979 970 လႄႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းၸိုၼ်ႈ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 782 527 577 လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ

ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးတီႈမိူင်းၵိုင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း