ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသေ ၶိုၼ်းမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတီႈၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း မိူဝ်းဢွႆႇမူ မိူဝ်းတူၺ်းသတ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး၊ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼေႃႇသႅင်၊ ၽွင်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဢွင်ႈပၢႆႈၽေး ထိုင်ပွတ်းတၢင်း တီႈသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈၼႄတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ − ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် လုင်းသၢင်ႇၺၢၼ်ႇၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး တီႈတိၼ်ႁေ ၶႂ်ႈၼႃႇႁႅင်းဝႆႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ် မႃးသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင်၊ တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ လွတ်ႈၽေးလီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇၺၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 50 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈၼေႃႇသႅင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈတိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႄႈ လုင်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 52 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႅမ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းတိၼ်လႄႈ တီႈၵွင်းလင် ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၽင်လိၼ် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးၶဝ် ယဵပ်ႇၺႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ လွင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တီႈမိူင်းၵိုင် ပႆႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 06 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု၊ ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇသဝ်းၸွမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်း ယူႇၸွမ်းႁူၺ်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၼၼ်ႉ တီႈပၢင်ႇၵေႇတု မီး 3,000 ပၢႆ၊ တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး မီး 1,000 ပၢႆ ၽႄၵၼ်ယူႇ 3 တီႈ ၵျွင်းၵုင်းၸူင် 900 ပၢႆ၊ ၵျွင်းလွႆၸၢၵ်ႈမွၵ်ႈ 300 ၊ ၵျွင်းၵွင်းမူးမွၵ်ႈ 100 ၼႆယဝ်ႉ။ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း