ပီႈၼွင်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 ပျႃး (သၢဝ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ 1. ၶဝ်ႈသၢၼ် 39 ထူင်၊ 2. ၼမ်ႉမၼ်း 5 တိူၵ်ႈ၊ 3. ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ 3 ၸွႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (သိပ်းသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) မိူၼ်ၵၼ်။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ လႆႈႁဵတ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်ၶဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း