ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းယူႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႈႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းၵေးသီႇ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ၽႃႈယၢင် 10 ၵဵၼ်၊ မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ 2 တိူၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 650,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ (ပႃႇလၶျွင်ႇ) 1,951 ႁေႃႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 25 ပုင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လီငၢမ်းယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်။

ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် လႄႈ ၵၢင်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း