ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ (ပႃႇလၶျွင်ႇ) ၼမ်ႉၼၵ်း 57 ၸွႆႉ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶူဝ်ႈ 18 ၸွႆႉ၊ ၵေႃႇၽီႇ 60 ထူင်လူင်၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,980,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၵဝ်ႈသႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း