ပီႈၼွင်ႉၵေးသီး၊ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၼၢႆး ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵေးသီး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 13,550 ဝၢတ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်ႈမၢၼ်ႈ 607,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ၸဵတ်းႁဵင်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တီႈလွႆႁူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶဝ်ႈသွႆးမမ လႄႈ ပႃႇလၶျွင်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဝ်ၽၵ်းသူမ်ႈၽိတ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လွႆႁူၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် တီႈၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းသိုၵ်း လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း