ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်သၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ သၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA။

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်သၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသွႆးမမ 51 တိူၵ်ႈ၊ ပႃဢႅပ်ႇ 17 ၵၢပ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် ပုင်း 14 လိတ်ႉ(လီႇတိူဝ်ႇ) 7 ပုင်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် တဝ်ႈ 1 လိတ်ႉ 39 တဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်တဝ်ႈဢွၼ်ႇ 60 တဝ်ႈ၊ ၵိူဝ် 100 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ၽွင်းဝၢၼ် 20 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 19,190 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ သၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸိုဝ်ႈၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းထေး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃႇယုတဵမ် (43) ပီႊ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း