ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၵူၼ်းပၢႆးၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသေ ဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ် တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈ တီႈၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵူၼ်းပၢႆးၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October-2020) ၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း သမ်ႉဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇလႅင်းတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS သေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ၶူဝ်လႆၵၢႆႇ တႃႇႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ   လႆႈမီးၶူင်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ယၢၼ်မိူင်း  တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်ၽေး ပၢင်တိုၵ်း၊ ၽေးသၽႃႇဝၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းထႆး တင်းၼမ် လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈဢၢပ်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်လႆႈတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းထႆး  49,300 ဝၢတ်ႇ (သီႇမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်သၢမ်ပၢၵ်ႇဝၢတ်ႇ) တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000,000 (သွင်လၢၼ်ႉပျႃး)  သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း