ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 100 ပၢႆ ၺႃးပႅတ်ႉလႅၼ် တေႃႇဢႃႇယုၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ လႄႈ ဝီႇသႃႇပွမ်

ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈၺႃး ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဝီႇသႃႇပွမ်သေ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸင်ႇႁူႉတူဝ်ဝႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးပႅတ်ႉလႅၼ် လႄႈ ၶဝ်ႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸႅင်ႈၵႂၢမ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ လွင်ႈလႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၵ်ႇလႅၼ်ဝႃႈ ႁပ်ႉတေႃႇဢႃႇယု ဝႂ်ဝီႇသႃႇ လႄႈ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တေႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ 10,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလႆႈႁပ်ႉ ဝႂ်ဝီႇသႃႇ လႄႈ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ တင်းမူတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ဝႂ်ဝီႇသႃႇသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ဝီႇသႃႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸုမ်ႈပွမ်သေတွၵ်ႇဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၢႆးၼႃႈ ၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼႆႉ ယင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ထႅင်ႈ 3,800 ဝၢတ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉၸၢႆႇ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၸင်ႇၵွႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်း ဝၢႆးလင်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼႆႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တေပၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ လၢတ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ် ပွၵ်ႈထီႉ 4 ယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇလႆႈငိုၼ်း ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ ၵွၼ်ႇသဵင်ႈပီႊ 2020 တီႈလိူဝ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 January 2021 ၸင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇၵူႈငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ မႃးပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မီးၼၢႆးၼႃႈ ၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ၶဝ်ႈမႃးၵပ်းသိုပ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေတေႃႇဢႃႇယု ဝီႇသႃႇ ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ 4,200 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် 1,900 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတၢင်ႇလွင်ႈ 1,900 ဝၢတ်ႇ မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၺႃးပႅတ်ႉလႅၼ်မွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈႁွင်ႉၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းထႆး တင်း ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ယူႇတီႈၼၢႆးၼႃႈၵေႃႈဝႃႈ တေပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3,800 ဝၢတ်ႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇတင်းသွင်ၽၢႆႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း