ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း သိုဝ်ႉသွၵ်းတိၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တင်းၼမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း သိုဝ်ႉသွၵ်းတိတ်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တေမီးသွၵ်းတိၼ် 100 ၵူႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 410,000 ပျုး (သီႇသႅၼ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျုး) လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ မီးသွၵ်းတိၼ် 150 ၵူႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 615,000 ပျႃး ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 1,025,000 (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉသွင်မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

သွၵ်းတိၼ်တင်းမူတ်း 250 ၵူႈၼႆႉ တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပၼ်တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈတင်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မူႇၸုမ်းၼၢႆး လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၼမ်ႉၸႂ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း