ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃႇပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပီႊ 2020 မီးပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ရယွင်း၊ ၵဵင်းမႆႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၶဝ်ႈႁွတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ ႁူဝ်ႈပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ႈၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈတူင်ႉတၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2020 ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 မူင်း ႁူဝ်ႈပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ႁူဝ်လူႇ (ပူႇပၢၼ်း) ဢွၼ်ဢဝ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းယၢၼ်မိူင်း ၵၼ်ႇတေႃး ၽြႃး၊ တြႃး၊ သင်ႇၶႃႇ ရတၼႃႇသၢမ်ပိူင်သေ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႆႈၵၢဝ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇ ထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈပၼ် ဢေႃးဝႃႇတ ၵႂႃႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉ  (1)  ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း တိုၵ်ႉဢေႇၼႃႇ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈမိူင်းၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း လၢႆးပွင်မိူင်း တင်းလၢႆးဢဝ်မိူင်း။ (2) ၽူႈမီးပိင်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉၼမ်ၶဝ် ယႃႇဝႃႈတေမႃးၸွႆႈၸဝ်ႈၼွႆႉ သမ်ႉပၢႆမႃးၽိတ်းၸဝ်ႈၼွႆႉထႅင်ႈ ၵေႃႈလႆႈဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ၵၼ်ပႅတ်ႈ။ (3) မိူဝ်ႈတေႇၸႃႉ တႄႉဝႃႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မႃးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵူၺ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇငိုၼ်းၼမ် ပေႃးမီးငိုၼ်းၼမ်မႃးသမ်ႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်မႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်းသေ လႆႈၽိတ်းၵၼ်မႃး၊ လႆႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၵၼ်မႃး၊ မိူၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတပေး ဢၼ်ဝႆႉဝၢင်းၸႂ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ လႆႈပဵၼ်ပွႆးတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်တၢင်းယူပ်ႈယွမ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တႆးႁဝ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ႈပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းမၼ်းၼမ်တႄႉတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ႁဝ်းတင်ႈၸုမ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈၸုမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းတႃႇဢီႈသင် တႃႇၽႂ်၊ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဝၢႆးသေ ပၢင်ပၼ် ဢေႃးဝႃႇတ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်းသဵင်ႈ လုၵ်ႉၸုၵ်းၼပ်ႉယမ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ မီးပင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းႁူမ်ႈမူႇၵၼ်သေ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ မီးပႃးပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆတၢင်းႁူႉၵၼ် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးပီႊမႂ်ႇ တီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ၊ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း