ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ပဵၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ မႄႈလဵင်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 2,000,000 ပျႃး (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈသွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈလွႆႁူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဢၼ်ပေႃႈလဵင်ႉ မႄႈလဵင်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈလွႆႁူၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ယင်းယွၼ်းသူးပၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း