ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းလႃး ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းလႃး သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းလႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ပွတ်းၸိူဝ်း မိူင်းၼွင်-ၵေးသီး-လၢႆးၶႃႈ-မိူင်းၵိုင် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 360,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း