ပီႊၼႆႉ ၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ လႆႈၵႃႈၶၼ်လီ

ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ တႃႇသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၵႃႈၶၼ်လီလိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵႃႈၶၼ်တႅင်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (17) ပီႊ လႆႈၵႃႈၶၼ်လီလိူဝ်သုတ်း တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ၼိုင်ႈတၢၼ်ႇလႂ် လႆႈငိုၼ်းၶႄႇ မွၵ်ႈ (7,000) ယွၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (1,350,000) ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ၵႃႈၶၼ်တႅၼ်ၸမ်ႇပူႇ ၵႃး (12) မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်း မွၵ်ႈၼမ်ႉၼၵ်း (15) တၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ 150 ထိုင် 170 သႅၼ်ၼႆလႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈမီး ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်လႂ် လႆႈၵႃႈၶၼ်လီတၢၼ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈပီႊၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇပေႃးလီ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၶဝ် လူႉသုမ်းလႄႈ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉမိူင်းႁဝ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႊၼႆႉသမ်ႉ ၶၼ်တႅင်လီယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၽုၵ်ႇၼမ်၊ ၶၼ်တႅင်လီၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးသူႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊၵၢႆ 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႃႈၶၼ်တႅင် ၵႃး (12) မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ 50 ထိုင် 60 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃႈၶၼ်မၢၵ်ႇမႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဢဝ် ၶႄႇၶဝ်သင်ႇသိုဝ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵႃႈၶၼ်မၢၵ်ႇမႆႉၵေႃႈ မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ၽၢႆႇၵေႃႉမၵ်းမၼ်ႈဢဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ဢမ်ႇၼိမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႅင်ၸမ်ႇပူႇၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေၽုၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမွၼ်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼိုင်ႈပီႊၼႆႉ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆမွၵ်ႈ (10) သႅၼ်တၢၼ်ႇပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ မူႇၸေႊၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်တႅၼ်ၸမ်ႇပူႇ ၶိုၼ်ႈသုင်ယူႇသေတႃႉ တူဝ်သတ်းဢၼ်တေဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇတႄႉ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇၶဝ် ဢမ်ႇသင်ႇသိုဝ်ႉယဝ်ႉ လႄႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးမွၵ်ႈ (10,000) တူဝ် ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၵႃႈယိူဝ်ႈၵႃႈၽိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မွၵ်ႈ (5,000) ပျႃးထႅင်ႈလႄႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်တဵၵ်းၵႃႈၶၼ်သေသိုဝ်ႉထႅင်ႈ ၊ ဢၼ်ၵၢမ်ႇလီတႄႉ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃၸၢင်ႈၼဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၵႃႉၶၢႆ တူဝ်သတ်းတေႃႇၵၼ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆတူဝ်သတ်း တေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇတၢင်း မိူင်းတႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေ မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 360 သႅၼ်တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း