ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၶႄႇလႆႈၶုတ်းဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 55%

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႄဝႃႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶုတ်းဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းႁႃႈ (55%) သေ ၼမ်လိူဝ် 5 ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈ (9%) ယူႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶႄႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းလႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတေႁႄႉၵင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူမ်ႈပႃး ႁႃလၢႆးတၢင်းတၢင်ႇမဵဝ်း တႃႇလႆႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၵေႃႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းထၢတ်ႈလႄႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႄႇလႆႈၽိူမ်ႉၸႂ်ႉ ႁႅင်းထၢတ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃး တၢင်းလူမ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 71.7 gigawatts (GW) လႄႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၶႅပ်းသႅင်လႅတ်ႇ တႃႇ 48.2 GW ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၶႄႇၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၽိူမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၸုမ်း 20 မိူင်း (G20) ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

credit to photo owner

ပီႊ 2060 ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်သေဢိတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပႃးမိူင်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႄႈ လုၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉ ဢုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးသေ ပွတ်းတွၼ်ႈ မွင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး ဢၼ်မီးပွတ်းတူၵ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႅင်းတင်းမႆႈ မႆႈလိူဝ်သေ ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၾူၼ်ၵေႃႈဢေႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလူမ်းလႅင်ႉသၢႆး ၽတ်ႉပဝ်ႇသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 March 2021 ၼႆႉ ၽုၼ်ႇသၢႆး ဢၼ်မီးၽေးၼၼ်ႉ လႆႈသုမ်ႇငမ်းဝႆႉ ဝဵင်းလူင် ပေႇၵျိၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင် ပေႇၵျိၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တိုၼ်းလႆႈႁပ်ႉသုတ်ႇဢဝ် လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉသေ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သွင်ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

credit to photo owner
credit to photo owner

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်သီႇလိူင်တင်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်သေ ၵႂႃႇမႃးပႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႅၼ်ႇၽႃႈ တူမ်းၼႃႈ တူမ်းသူပ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၽေးလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း