ပီႊ 2050 ၼႆႉ ၵျႃႇပၢၼ်ႇတေဢၢၼ်းၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾုၼ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင် ပီႊ 2050 မႃးၼႆႉ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇယူႇတီႈမၢႆသၢမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်းလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ (carbon dioxide) ၾုၼ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ (Yoshihide Suga) ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ် သေ လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်းသေ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပေႃႇလသီႇမၼ်းတီႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပီႊ 2050 ၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တေဢၢၼ်းၵၢင်းလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ (carbon dioxide) ၾုၼ်ႇဢၢႆႈၵႂၼ်းၵွင်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Carbon dioxide ၾုၼ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉ လႄႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးႁႅင်းၼႆႉသေ  မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၸွမ်း ၵႃႈႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၶဝ် လၢတ်ႈတူၵ်ႇတၵ်ႉမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တေဢၢၼ်းလူတ်းယွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾုၼ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မိူင်းဢင်းၵိတ်း ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ မိူင်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေလႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႉလိူဝ်မိူင်းၶႄႇ သိပ်းပီႊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင် ပီႊ 2060 မိူင်းၶႄႇ တေဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ လွတ်ႈၵၢင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾုၼ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းပႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ႁႂ်ႈထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တၢမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထီႉႁႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Carbon dioxide ၾုၼ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ (Yoshihide Suga) ပၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတၢင်းၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း