ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (Solar) ၼႆသေ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 3.4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ

ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ငိုၼ်း 3.4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (Solar) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈၸုမ်း IFC (International Finance Corporation) ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ ၸုမ်း IFC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 450,000 (သီႇသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ) ပၢႆဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉဝႃႈၼႆ။

မႃႇရီႇယမ်ႇ သျႃႇမၼ်ႇ (Mariam Sherman) ၵေႃႉပဵၼ်တႃႇရႅၵ်ႉတိူဝ်ႇယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ− ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်လႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၾႆးၾႃႉတႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (Solar) ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼိုင်ႈၶိုင်ႈၼႆႉ ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉ ၾႆးတဵၼ်း၊ ငွႆးၾႆးၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်၊ ၾႆးပႅတ်ႇထရီႇ လႄႈ ၸၢၵ်ႈၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႄႈလိတ်ႈယူႇၵႂႃႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵူၺ်း၊ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် 3.4 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ၽႄႈၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးတေၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈလီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း IFC တေၶၢႆ ၶိူင်ႈသႅင်လႅတ်ႇပၼ် 90,000 (ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ) ၶိူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵျဵင်းသူး (Jane Xu) ၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ၸုမ်း IFC ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ မိူင်းထႆးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ− ၽွင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးထိုင် ပီႊ 2030 (ထႅင်ႈ 10 ပီႊတၢင်းၼႃႈ) ၼင်ႇႁိုဝ်ၾႆးပေႃးတေလႆႈလႅင်းလႆႈ ၸွတ်ႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း