ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း

တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၸွမ်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း MiG−29 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇတေသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း MiG-29 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း တႃႇ 4 လမ်း ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ လႄႈ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇတေပဵၼ်မိူင်း ဢူၺ်းလီ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ် ယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေႁိူဝ်းမိၼ် 4 လမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ် ယူႇၶရဵၼ်း ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶိူင်ႈယိပ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇသူင်ႇပၼ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇလႆႈသူင်ႇပၼ်ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard−2 ဢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇၵေႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 14 လမ်း လႄႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇထုၵ်ႇထၢမ်ဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈ လမ်း MiG-29 ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ တေသူင်ႇပၼ်လၢႆလမ်းၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇတႅတ်းတေႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တေၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်သေ 14 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း