ပေႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉမႃးၼႆၸိုင် ၵူႈပီႊပီႊၵေႃႈ ၵႆႉမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ပၢင်ႇလၢႆႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ လူမ်းလႅင်ႉတေၽတ်ႉၶဝ်ႈယႃႉလူႉလႅဝ်ႁႅင်း တီႈၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသေ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ၊ လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇထိုင်တီႈပေႃးဢဝ်သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းသၼ်လွႆႁဝ်းသမ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉ ၾူၼ်တူၵ်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း၊ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ၵေႃႈ ၵႆႉမီးၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းလူၵ်ႈဝဵင်း၊ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသေ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ႁိုဝ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းသေ ဢွင်ႈတီႈ သႃႇသၼႃႇ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆပႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢႆးပၼ်ၾၢင်ႉၽေးလူမ်းလႅင်ႉ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁူႉပွင်ႇၸႂ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်သီလိူင်ၶဵဝ်လႅင်တႅၵ်ႈၼိူင်းၼႄ ၽေးလူမ်းလႅင်ႉယူႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉ မီး (5) ၶၵ်ႉ−

(1) ၸၼ်ႉပဵၼ်ၽေးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသီလိူင်

ၼႂ်းၸၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းတႄႇထူပ်းႁၼ် လူမ်းလႅင်ႉတီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇ ပင်းၵလႃးလႄႈ ၵပ်ႉပလီႇသေ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၽေးသီလိူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တႄႇထူပ်းႁၼ်လူမ်းလႅင်ႉဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈလူမ်းလႅင်ႉပႆႇၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းရေႇတီႇဢူဝ်ႇ (Radio) ၊ထီးဝီး ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 2−3 ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉထႃႈ၊ ၼႂ်းၶေႃႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃးဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိမ်းလႂ် တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။

(2) ၸၼ်ႉပဵၼ်ၽေးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသီမၢၵ်ႇၸွၵ်း

ဝၢႆးသေထူပ်းႁၼ်လူမ်းလႅင်ႉတီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇယဝ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၼၼ်ႉ ဝၢႆႇၼႃႈၶဝ်ႈမႃးၸူး ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉသီမၢၵ်ႇၸွၵ်းယဝ်ႉ။ ၸၼ်ႉသီမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလူမ်းလႅင်ႉ ၽၢၼ်ႇတင်း ရေႇတီႇဢူဝ်ႇ၊ ထီးဝီး ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 3 ထိုင် 4 ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလႆႈၾၢင်ႉလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶၢႆႉတီႈယူႇထႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

(3) ၸၼ်ႉပဵၼ်ၽေးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသီလႅင်

ၵွၼ်ႇလူမ်းလႅင်ႉတေၶဝ်ႈမႃးတင်း ၽင်ႇၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼႂ်းမိူင်း (12) ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၸၼ်ႉသီလႅင်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉသီလႅင်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းရေႇတီႇဢူဝ်ႇ၊ထီးဝီး ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 3 ထိုင် 6 ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

(4) ၸၼ်ႉပဵၼ်ၽေးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသီၶွၼ်ႇ (Brown)

ၽွင်းယၢမ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၸၼ်ႉသီၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉဝႃႈ မႅၼ်ႈၽွင်းလူမ်းလႅင်ႉတိုၵ်ႉၽတ်ႉယူႇလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလူမ်းလႅင်ႉ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 3 ထိုင် 6 ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

(5) ၸၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသီၶဵဝ်

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈယဝ်ႉ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ သီၶဵဝ်၊ တီႈၼႆႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၢင်ပွၵ်ႈ လူမ်းလႅင်ႉၸၢင်ႈတေၶိုၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် 2−3 ပွၵ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁူႉၶိုတ်းတၼ်းငဝ်းလၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးလူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႃးၸွမ်းတႃႇသေႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉလူၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ်ပီႊၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇပေႃးမီး လွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႆႈဢၢင်ႈဢိင် ၶေႃႈမုၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

(ၵ) ၸူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉပႆႇၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

 • ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းႁဝ်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇႁႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လူမ်းပေႃးတေ ဢမ်ႇၽတ်ႉပိဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးဝႆႉလီလီ
 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယႃႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးလႃးလႃး
 • ပေႃးလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇမႃးၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူးလႅင်း၊ ႁူးၽၵ်းတူႁိူၼ်းႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇငၢၵ်ႈၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဝႆႉႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃလီလီ
 • တူၼ်ႈမႆႉ၊ ၵိင်ႇမႆႉဢၼ်တေၸၢင်ႈလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈသိမ်းဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း
 • ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸၢင်ႈပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆႉဝႆႉၵမ်းလဵဝ်
 • တူဝ်သတ်း၊ ဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး
 • ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽွင်းယၢမ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ
 • ပေႃးဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉမီးၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆၸိုင် ႁႃဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး လႄႈ ႁႃပိုၼ်ႉတီႈသုင်ဝႆႉထႃႈ
 • ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆၾူၼ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၽေးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႆႉထႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးလႅင်းၾူၼ်း၊ လႅင်းဢိၼ်တႃႇၼႅတ်ႇၸိုင် ဢဝ်ၼူၵ်ႉဝိတ်ႇၼၼ်ႉ ၸပ်းတူဝ်ႁဝ်းဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပၼ်သဵင်ၽွင်းယၢမ်းၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇသေတီႈတီႈ
 • ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ၊ ၼမ်ႉၶၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼမ်ႉၵိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾႆးထၢတ်ႈ၊ တီႈထႅမ်ႁႅင်းၾူၼ်း (Power Bank) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ

(ၶ) ၽွင်းယၢမ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

 • ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ သၢႆပလၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉပူတ်းဝႆႉမူတ်းမူတ်း၊ ပေႃးၸႂ်ႉၵႅတ်ႉသ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉၵႅတ်ႉသ်ဝႆႉပႃး။
 • ပေႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈယူႇတီႈဢွင်ႈတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်သေပိူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈၵွတ်ႇသဝ်ႁိူၼ်းဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ
 • ပေႃးမီးၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼႆၸိုင် ၼႅတ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉတီႈသုင် ဢၼ်လွတ်ႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်
 • ႁႂ်ႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်း၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းတၼ်း
 • သင်ဝႃႈတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉႁေႃႈၵႃးယူႇၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ၊ ယႃႇပေယူႇၸမ်ႁိမ်းပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ႁိမ်းတူၼ်ႈမႆႉ ၸၢင်ႈလူမ်ႉတဵင်လႄႈ ဢၼ်မီးလၵ်းသဝ်ၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • သင်ဝႃႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူဝ်ႁွင်ႉႁႆႈၼႆၸိုင် ယႃႇပေပွင်ႉလႃႇ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူဝ်ႁႄသေ တေႃႇသူႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႆႈႁင်းၵူၺ်း
 • သင်ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်၊ မုင်းႁိူၼ်းႁဝ်း မီးသၢႆငၢႆတေတူၵ်းသႂ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပၢႆႇမႅပ်းယူႇတႂ်ႈ ၽႃႈၵွပ်းၼႃၼႃ
 • ၽွင်းယၢမ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈႁႃတီႈပၢႆႇမႅပ်းဝႆးဝႆး၊ ဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ႉတူဝ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။
 • သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးတီႈပၢႆႇမႅပ်းၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်ၸၢင်ႈလူမ်ႉ၊ လၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ၊ သၢႆၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • မၢင်ပွၵ်ႈပႅၵ်ႉသမ်ႉလူမ်းလႅင်ႉဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ယႃႇပေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵမ်းလဵဝ်

(င) ဝၢႆးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

 • ၸူဝ်ႈၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈလႃးလႃး
 • ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ပလၵ်ႉၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၼမ်ႉယမ်း ယူႇႁႃႉ၊ သင်ဝႃႈၼမ်ႉယမ်းၼႆၸိုင် ယႃႇပေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႃးလႃး
 • ဝၢႆးၼမ်ႉထူမ်ႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၸၢင်ႈမီးငူးဢၼ်ပႃးၵွင်ႉ
 • ယႃႇပေလႃႈလီႈၵႂႃႇယိပ်း သၢႆၾႆး၊ လၵ်းသဝ်ၾႆး ဢၼ်ႁၢၵ်းလူမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး၊ ပေႃးထူပ်းႁၼ် သၢႆၾႆး၊ လၵ်းသဝ်ၾႆးလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၼႆၸိုင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၸႅင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ် ႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်
 • ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃး ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼင်ႇၵၼ်

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းတၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈလူမ်းလႅင်ႉတေၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႆၸိုင် လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈ တေယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽေးလူမ်းလႅင်ႉသေ လူႉသုမ်းသင်လၢႆလၢႆ၊ မီးၽေးသင်လၢႆလၢႆ

(ၵ) ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး၊ လၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း

(ၶ) ႁွၼ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်၊ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး

(င) တူၼ်ႈမႆႉႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇႁၵ်းလူမ်ႉငၢႆႈ

(ၸ) ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼမ်ႉမေႃႇ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း

(သ) ၸၢင်ႈၵႆႉပဵၼ် ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် တွင်ႉၵႂႃႇ၊ မီးလူမ်းၼၢဝ်၊ ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ်

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉတေၵႆႉမီး ၼႂ်းလိူၼ် April, May, October, November ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးဝႃႈတေမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ ထႃႈလူင်ႈၼႃႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈတေဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းသေတႃႉ ပေႃးႁဝ်းႁူႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉတေမႃးၼႂ်းၵႄႈဝၼ်းလႂ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉႁႂ်ႈပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။

လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2−3 May 2008 လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႃႇၵႅတ်ႉသ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ (13,800) ၵေႃႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ (13,000) ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၸမ်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ႁႂ်ႈထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈသေ လူႉသုမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈလူမ်းလႅင်ႉသေ ၾူၼ်ၸၢင်ႈတူၵ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼွင်းလူၵ်ႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လီၵူဝ်လိူဝ်လူမ်းလႅင်ႉၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လူမ်းၵတ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မႃးတုမ်ႉၵၼ်သေ ပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ဝၢႆးလင်သၢင်းၵျၢၼ်ႇ တေႃႇထိုင် ၸမ်ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း