ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

 • ႁွႆးၸဵပ်းၼၢၼ်းႁၢႆ

ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆ ယႃႇဝႃႈႁွႆးၸဵပ်းယႂ်ႇယႂ်ႇလႃႈ ႁွႆးၸဵပ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၼၢၼ်းႁၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တႃႇႁွႆးၸဵပ်းတေႁၢႆၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်လိူၼ် လိူၼ်ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 • ၶူႈၼင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ႁိူၵ်ႇၶဵဝ်ႈႁဝ်းဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ

ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းဢဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းလႆၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်လီ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးဝႃႈႁိူၵ်ႇႁဝ်း ၶဵဝ်ႈႁဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈၸိုင် ၵိၼ်ပၼ် မၢၵ်ႇဝၢၼ် မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢႆလႆႈဝႃႈၼႆ။

 • ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိုၼ်ႈ

ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ လူတ်းယွမ်းပၼ်လႆႈ ၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ၶႆမၼ်းတီႈတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇငၢႆႈ

ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ပၼ် ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၵိၼ် ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁၢင်ႈလီ ၸိုၼ်ႈသႂ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ တိုၵ်းတေႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ထၢတ်ႈၵွင်ႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ႁိူဝ်ႉငၢႆႈ၊ ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ယွမ်း

ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ ၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 6 ၵေႃႉ တိုၼ်းၵႆႉပဵၼ် လွင်ႈႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈသေ ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလူတ်းယွမ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ပေႃးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ယွမ်းၵေႃႈ တေၵႆႉပဵၼ် ယူႇဢမ်ႇလီ ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်၊ သင်ဝႃႈႁဝ်းၵႆႉပဵၼ် ဢမ်ႇယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်သေ ၼၢၼ်းႁၢႆပေႃးၼႆၸိုင် ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈဝႃႈ  ႁဝ်းၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆ၊ ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ၊ ပွတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။

 • သၢႆတႃဢမ်ႇႁၼ်လီ

ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆၸိုင် ႁႅင်းတႃႇတေတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈထၢတ်ႈၵွင်ႉ oxidants ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ ပေႃးဢႃႇယုယႂ်ႇမႃး ဢၼ်ၵႆႉပဵၼ်ၼၼ်ႉ သၢႆတႃၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးလီ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇလုမ်းလႃးသၢႆတႃႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ် ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ၵႆႉၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ?

 • ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈၼမ်
 • ၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼမ်
 • ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း
 • ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ယႃႈယႃၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈႁၢႆ
 • ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်
 • ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ၶုၼ်းႁႄႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႆႉၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူဝ်းယူဝ်းယူႇ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မႃး ပေႃးၼႆၸိုင် ၶဵဝ်ႈတေႁူင်ႈငၢႆႈ၊ ၼဵပ်ႉမိုဝ်းၼဵပ်ႉတိတ် ႁၵ်းငၢႆႈ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ငၢႆႈလႄႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈငၢႆႈ၊ ဢဵၼ်ၶေႃႈတေႃႇၵူၼ်ႉၸဵပ်း၊ လုပ်ႇၶွပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမေႃၼႃႇ ၶႅၼ်ႇၼႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇဝႃႇၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႈၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၸူႉ တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမေႃၼႃႇ ၶႅၼ်ႇၼႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ထၢတ်ႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇဝႃႇၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႈၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေႁူႉ ပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈမႃး တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−သၢႆၾူၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း