ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတီႈလိၼ် လႄႈ ပၼ်ႁႃလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸႂ်ႉၸွမ်းပိူင်ၾိင်ႈၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်တီႈလိၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ယူႇသဝ်းလႄႈ တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ၵူႈသိုပ်ႇၵူႈပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် ဝႆႉလႅၼ်လိၼ် ၶႅၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်သေ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇပၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေမီး လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵႂႃႇလႆႈ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်၊ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၵၼ်(4) မတ်ႉတႃ(2) သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶေႃႈထီႉ(2) မီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႃၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးၼႆမီးဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၵၼ်(4) မတ်ႉတႃ(6) သုၼ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၸွမ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇသူၼ်ၼႃးၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။

ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပၢၼ်တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉလၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၼမ်မႃးလိူဝ်ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၵေႃႈတိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႆႉ လႆႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈၽုၵ်ႈသွမ်ႈမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႄႇမီးမႃးပၼ်ႁႃ လႅၼ်သူၼ်/ႁႆႊ ဢၼ်ဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈၶႅၼ်ႈၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ သီႇလႅၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးသိုဝ်ႉ/ၶၢတ်ႈ/သိမ်း ဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် တၢင်ႇၸေႈမိူင်း လႄႈ တၢင်ႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မႃးတေႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေယဝ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းငိုၼ်းသိုဝ်ႉယိုတ်း သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ ပဵၼ်ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းႁႅင်းဢေႇ လႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တီႈလိၼ် ဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်သေတႃႉ လႆႈသုမ်းသုၼ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶွင်တီႈ လိၼ်တႃႇၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႄႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးပၼ်ႁႃ ၶွပ်ႇလႅၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝၢၼ်ႈတေႃႇဝၢၼ်ႈၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈဢဝ်ၾိင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ ၼမ်းၼႃႈသေ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်လၵ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး၊ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈသူၼ်တင်းသဵင်ႈတင်းလၢႆ လႆႈၸႂ်လူင်ႉလႅင်းၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းပၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၽဵင်ႇၽဵၼ်ႈပဵၼ်ထမ်းတြႃးၵႂႃႇယူႇ။

ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈ လိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်သေ ဢဝ်ဝႂ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်တီႈလိၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈသုမ်းလွၵ်းလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တႃႇလဵင်ႉတွင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸမ်ပဵၼ်လႆႈႁွင်ႉထတ်းထၢမ် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်တီႈလိၼ် ၵႂႃႇၵေႃႈမီးမႃးယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မီးတိုၼ်းလၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူႈလၢႆးလၢႆးသေၶၢတ်ႈ/ သိုဝ်ႉဢဝ်တီႈၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီသႂ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ပၼ်လွင်ႈၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၸွမ်းပိူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တေလႆႈထတ်းသၢင် ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႉတေႉၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႄႈၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႆႈ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းလီလီသေ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10th Jun 2021  ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ( SHAN NEWS) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်း မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA  တဵၵ်းတဵင်သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇၼႃႈလိၼ် (600) ဢေႇၵိူဝ်ႊပၢႆ လူၺ်ႈလွင်းတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇသိမ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

ၵေႃၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ၵွၼ်းၶေႃၼႆႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးလူၺ်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူဝ်ႈ 1984 တီႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ TRC/TRA သေ တင်ႈႁူင်းၽိမ်း တီႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ပၢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ TRC/TRA လႄႈ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်ၸွမ်း ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး၊ ဝၢႆး MTA ဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်၊ ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ(သၶႁ) သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၵေႃၶၢဝ်ႇ တင်ႈၶိုၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇသူႈၶိုၼ်းတင်းၽူႈၶဵၼ်။ လၢႆးႁဵတ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပိုၼ်ႉငဝ်ႈ ၵေႃၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်တင်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵေႃၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ၵွၼ်းၶေႃ လီလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 1984 ၼၼ်ႉသေၵမ်း။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး