ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ထုင်ႉမၢဝ်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 May 2021  (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပွတ်းႁွင်ႇ သိုဝ်ႉထူဝ်ႈၼဝ်ႈ 70 ၸွႆႉ၊ ထူဝ်ႇၽူးၽဵတ်း 5 ပုင်း၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းမၢဝ်းၵေႃႈ သိုဝ်ႉထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်း 30 ၸွႆႉ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုဝ်ႉၽၵ်းသူမ်ႈၽဵတ်း 30 ၸွႆႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈၸႂ်ၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 700,000 (ၸဵတ်းသႅၼ်) ပျႃး လႄႈ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈ −  ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵိူတ်ႇ ႁူမ်ႈမႄႈလဵဝ်ၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းပဵၼ် တႆး ၶိူဝ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ယူႇ၊ လွင်ႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းတေယူႇတၢင်းလင်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸဵမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းတေၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ လႄႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ပိူဝ်ႇတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၶွင်ႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵမ်းလိုၼ်းယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉလႄႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပႃးပၢႆးယူႇလီၵၼ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းပၢင်လႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉတႃႇသေႇ − ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိုဝ်းၵမ်ဝႆႉ ထွတ်ႈမျႅတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ (1) ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ (2) ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ (3) ၽႃႇသႃႇ ၊ (4) သႃႇသၼႃႇ လႄႈ လၵ်းၼမ်း 6 ၶေႃႈ  (1) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ (2) သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၊ (3) တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ (4) ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၊ (5) သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ (6) လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း