ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းသိမ်ႇ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09 : 00 မူင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းသိမ်ႇ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ထုင်ႉမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းသိမ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇသွမ်း ဢၼေႇၵၸႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၊ လူႇတၢၼ်းသွမ်းတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၊ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ၊ လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်လူင် 11 သုတ်ႈသေ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈပေႃႈ သိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉယူႇလီ ဢႃႇယုယိုၼ်းယၢဝ်း လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မႃး ဝတ်ႉၵျွင်းသိမ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မၢၼ်ႈႁွင်းလွႆ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇၼ တီႈလိၼ် ၊ ယႃႈၶမ်းလႅင်းၶမ်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူႇၸေႊ ဢွၼ်ႁူဝ်လူႇတၢၼ်း ၊ ၼၢႆးမွၼ်ႇၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိူင်းၸူးၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ၵုသူဝ်ႇၽွၼ်းလီၼႆသေ လႆႈလူႇသွမ်းတေႃႇပၼ် 1(လူႇသွမ်းတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၊ 2(သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်း ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ 3(သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝီႉၸႃႇရၼ ပၢင်လင်း ၊ 4(သွမ်းလူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၊ 5(သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ ၊ 6(သွမ်း သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈ ၊ 7(သွမ်းပေႃႈသႅင်လႃႈ မႄႈသႅင်လႃႈ ပေႃႈမႄႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၊ 8(ပေႃႈမႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ သုႉၶမ်း ၊ 9(မႄႈထဝ်ႈၶမ်း မႄႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ 10(သွမ်းတေႃႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ 11(သွမ်းတေႃႇ ၽူႈဢၼ် လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ 12(သွမ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇ တီႈလိၼ်ၵိုၵ်းႁေႃ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ လူႇသွမ်းတေႃႇပၼ် ၽူႈမီးၵုင်ႇမုၼ် လႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ လဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူႇတၢၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း