ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တႃႇၼတၢင်းလီ လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼႆသေ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ  ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း တၢမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ− ၸၢႆးသူႉ (ႁွင်ႉ) ၸီးၼႃႉ+ၼၢင်းၼေႃႇ 5,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ၶမ်းသႅင် 2,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးလူၼ်း+ၼၢင်းပၢႆ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ဢွၼ်ႇယိင်းပီႇယၽတ်ႉ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းၸၢမ်ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈၸၢင်းမိင်ႈ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၵေႃးယ 500 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈၸၢင်းမၢႆ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၼွင်ႉၼူၵ်ႉ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ပႃႈၸၢမ်လုၼ်းၶဝ်တၢင်းႁိူၼ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၽၼုဝတ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ မႄႈထဝ်ႈၽုၵ်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၼွင်ႉလၢဝ် 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးထိတ်ႉ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၼွင်ႉၽူၼ် 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၼွင်ႉဝီး 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းၶမ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းသႅင်ၸိင်ႇ 500 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းမူၼ်း+ၼၢင်းၽူင်း 200 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းၼိသျႃးၼၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးဢႃးသၢင်ႈ+ၶူးလၵျီႇ လႆႈသိုဝ်ႉသီၶမ်း တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 2,100 ဝၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိင်းသွႆႈသႅင်သၢင်ႇထုၼ်း+ ၼၢင်းသွႆႈသႅင်ဢွင်ႇမေႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း လႆႈသိုဝ်ႉႁိင်ႇၵွင်းမူး 11 လုၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 3,135 ဝၢတ်ႇသေ လူႇတၢၼ်း တၢမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇဝၼ်းလိုၼ်း မိူဝ်းၼႃႈၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း