ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 October 2019 ၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် 50 ထူင် ၊ ထူဝ်ႇလိူင် 3 ထူင် ၊ ႁူဝ်မီႇလႅင် 1 ထူင် ၊ ဢႃႇလူး 1 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 2,340,000 (သၢဝ်းသၢမ်သႅၼ် သီႇမိုၼ်ႇပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း/ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11-15 October 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသိုၵ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း