ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇတင်းၼမ်သေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သိုဝ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လႆႈဢဝ် ၽႃႇႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တင်းၼမ် တၢင်ႇလူတ်ႉ 3 လေႃႉ လႄႈ ထူဝ်ႇ သေ ၵႂႃႇၸွႆႈဢၢပ်ႈဝႆႉ ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 RCSS/SSA တႃႇႁႂ်ႈၸွႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ထုင်ႉမၢဝ်း တေသိုပ်ႇဢဝ်ၶူဝ်ၶွင် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ၵိၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် August 2019 ထိုင် ၼႂ်းလိူၼ် September 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း AA , TNLA , MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႈမီးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း