ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင်သွင်ၸၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင်သွင်ၸၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင်သွင်ၸၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ မီး ၼၢင်းသၢၼ်းသၢၼ်းဢေး တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ(1)၊ လုင်းပႃႉတၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 40 မူင်းၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႅတ်းမႆသၢႆလၢႆႈယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵွင်မွင်း ၼူၵ်ႉတူဝ်း တၢင်းၵႃႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင် သွင်ၸၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်၊ တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ဢႅဝ်ႇလႄႇယဵမ်ႈတူၺ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင် သွင်ၸၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈပၢင်ပွႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင်သွင်ၸၼ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင်မႃး တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2020 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၵၢတ်ႇမႂ်ႇလူင် သွင်ၸၼ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ မီးၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး၊ တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းတႆး၊ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၺႃးၾႆးမႆႈ မိူဝ်ႈလိူၼ် November ပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႂ်ႇၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – NL Media Namlan
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း