ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 January 2020 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉပဵၼ် ၸၢႆးၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸွႆႈထႅမ်သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ တႃႇ 100 ၽိုၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈသိုင်ႇတႂ်ႈ ဢိူင်ႇၼွင်ၽၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူဝ်ႇၽူးယႅၼ်ႈ (2) ပုင်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶူဝ်ႈ (120) ၵွၵ်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈယႅၼ်ႈ (24) ၵွၵ်း၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် (14) တဝ်ႈ၊ သူမ်ႈထၢင်ႈ (4) ၸွႆႉ၊ ၵိူဝ် (2) ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းသူမ်ႈၽဵတ်း (4) ၸွႆႉ၊ ၼမ်ႉဢွႆႈ (1) ပုင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈသၢၼ် (40) ပေႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 January 2020 ၸၢႆးဢၢႆႈမျၢတ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1,000 ယွၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပႃး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 January 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်မူင်တိၼ် 500 ၵူႈ ဢိၵ်ႇတင်း သွင်းပွၵ်ႉ (Speaker Sound Box) တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၶႄႇ 1,150 ယွၼ်ႇ (ၼိုင်ႈႁဵင် ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း