ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (500,000) ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃး) ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းသၢႆသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းမိူၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ထူင်လူင် 15 ထူင် လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်ထူင်လဵၵ်ႉ 14 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶူဝ်ႈ 30 ၸွႆႉ သူမ်ႈထၢင်ႈ 50 ၸွႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,197,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ပျႃး) ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ တူဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ (2,000) ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တင်းမူတ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ် မီးယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်မႃး တင်းမူတ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ထိုင် တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 October 2020 ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵေႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် တီႇၽဵဝ်ႈဝၢင်းၵျွင်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း