ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တင်းၼမ်သေ ဢဝ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 August 2019 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ် ပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ (ပႃႇလၶျွင်ႇ) 150 လူဝ်း လႄႈ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ 5 ထူင်လူင်  သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇႁႂ်ႈၸွႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉဝႆႉ လႄႈ တေၶိုၼ်းဢဝ်သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း