ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 February 2020 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢဝ်ငိုၼ်း 45,000 ပျႃး(သီႇမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်) ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးၵျေႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 2,000 ဝၢတ်ႇ(သွင်ႁဵင်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးၵျေႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆးသေ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 February 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ(သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ) တႃႇ 440 ၽိုၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ဢဝ်သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ (သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ) ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမႃးတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းႁိူဝ်းမႂ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်း လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း