ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၼႆသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်  ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပေႃးမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 တၢင်၊ မၢၵ်ႇပၵ်ႉ၊ တႅင်၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶိူဝ်း (မၢၵ်ႇၵေႃႇလၶ) ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ တၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 19,190 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ သၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း