ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်လႆႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼၢင်းႁၢၼ်/ သိုၵ်းႁၢၼ် ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇလီ ၸၢႆးတိၼ်ႇၸေႃႇမိၼ်ႉ + ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းထေး တီႈယူႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် လႄႈ ဢိၵ်ႇတူဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 4 ထူင်၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် 5 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 3 ပုင်း၊ ထူဝ်ႇလိူင် 1 ထူင်၊ ၽွင်ဝၢၼ် 1 ၽႃႇ၊ ၵိူဝ် 3 ထူင်၊ ၶိင် 10 ၸွႆႉ၊ ၽွင်သၵ်ႉ ပုင်းယႂ်ႇ 10 ပုင်း လႄႈ ၵွၼ်ႈသီလိူင်/လႅင် 2 ၽႃႇ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ တူဝ်ငိုၼ်း 2,000,000 (သွင်လၢၼ်ႉပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်  ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈဢဝ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶႅပ်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၼမ်ႉၽိတ်ႉ တင်းၼမ် 50 ၸွႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ယူႇၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း လိုပ်ႈတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ်ယူႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇလီႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃး တင်းမူတ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉယဝ်ႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ်သေ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇလီႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇလီၵတ်းယဵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇလီ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈယူႇဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ် 50,000,000 ပျုး (ႁႃႈသိပ်းလၢၼ်ႉပျုး) ၸွႆႈထႅမ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း