ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်း ၶႅပ်ႇဝဵင်း လႆႈသိမ်းၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းၼမ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 August 2019 လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းပလႁိတ တၢႆထင်တီႈ လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ဢွင်ႈတီႈယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 12 လၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ လႆႈသိမ်းၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း လႆႈသိမ်းၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတင်းၼမ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢဝ်ၼႂ်းFacebook

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼုမ်ႇထဝ်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈသူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၊ ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတိတ်ႉသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၸူင် ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 278 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈၵေႃႈတေမီးယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၸူးပီႈၸူးၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၊ ဢူးထုၼ်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းပလႁိတ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 12 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၼႂ်းၵႃး ဢူးထုၼ်းမိၼ်ႉ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ သေ ဝၢႆသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၸုမ်းပလႁိတ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း ႁိူဝ်းမိၼ် (Helicopter) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်းလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (Helicopter) တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တႃႇ 4 လမ်းသမ်ႉ ႁေႃႈပၼ်ႇၵႂႃႇပၼ်ႇမႃး ၸွမ်းဝဵင်းဝႆႉ ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 လမ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၶဝ် တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ-ၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈ တိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်း 17:00 မူင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 လမ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း လႆႈသိမ်းၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတင်းၼမ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 02:30 မူင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇ ယႃႉလႅဝ် ၶူဝ်ၼႃးတီး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႄႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်ဢၼ်မီးႁိမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်းပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 သိုၵ်း TNLA ၊ AA ၊ MNDAA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ-ၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ ႁူင်းႁဵတ်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (DSTA) ဝဵင်းပၢင်ဢူႈလူင် သေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ႁူမ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း