ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတူဝ်ငိုၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆဢွင်ႈတီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 September 2019 ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈယူႇဝဵင်းၵေးသီး မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈတပ်ႉဝႆႉ တီႈလွႆၵွင်းမုင်ႈမိူင်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

 ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပွင် ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁႅင်းၽႂ် မႃႇမၼ်းၵမ်ႉထိုင်လႆႈသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢဝ်ၶႆႇၵႆႇ တင်းၼမ် (200) ၽႅင် သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 20,000 ဝၢတ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 September 2019 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သြႃႇတၵႃႇ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ် (မိူင်းၶွၼ်) ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 7,010 ယွၼ်ႇ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29/30 August 2019 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆလႄႈ ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း