ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႆသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS တီႈၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 04 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 15 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 15 ထူင်မိူၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းပဵၼ် 30 ထူင် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုဝ်ႉၽၵ်းလိပ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢႃႇလူး၊ ၽၵ်းမီႇႁေႃ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၶဝ်ႈသွႆးမမ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၵ်းဢၼ်ဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 ၼႆႉသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈၸူႉႁွမ်ငိုၼ်းသေ ဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 3,700 ဝၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်လူၺ်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ်တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်မႃး တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း