ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လွႆၸေႊ ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် မိူင်းၶၢင် လႄႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈသေယဝ်ႉ ၸွႆထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လွႆၸေႊ ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႆႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 421,000 ပျႃး သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇ 200,000 ပျႃး လႄႈ လိူၼ်ငိုၼ်း 221,000 ပျႃးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)  တွၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် ၸၢႆးႁႃႈၶမ်း  လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ငိုၼ်းၶႄႇ 600 ယွမ်ႇ (ႁူမ်ႈ 2 တီႈ 1,200 ယွမ်ႇ) ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း