ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆသေ လၵ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈ

ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သင်ႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈၸုမ်းၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆသေ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်ထိုင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းသေ လၵ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပေႃႈလဵင်ႉဢမ်ႇပႆႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် December 2020 ၼႆႉတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ လေႃႇၵျၢၼ်းၽၼ်း (Luo Jianfang) ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ လေႃႇလၢဝ်းပၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးမိၼ်းတဵင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ − ၶႄႇၶဝ် လႅၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ဢၼ်ၺႃးၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈမူႇၸေႊ လႄႈ မၢၼ်းတလေး တေမီးယူႇမွၵ်ႈ (10) ၵေႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆမၢႆဢၼ်ႁဝ်းႁူႉၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မီး 2.6 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တီႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းၶႄႇၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၺႃးလႅၼ်သမ်ႉ သုမ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 8 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 5 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းၶႄႇၶဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈၼီႈတီႈ လေႃႇလၢဝ်းပၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသိမ်းဢဝ် ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၶဝ်ႈ ၸၢၵ်ႈတမ်ၶဝ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၼႂ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ လေႃႇလၢဝ်းပၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇလႄႈ ဝဵင်းဝၢၼ်ႇတဵင်ႇဢၼ်ၸပ်းၵၼ်တင်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေလႆႈငိုၼ်းယူႇၼႆသေ ယိူၼ်ႉၸႂ်ပႂ်ႉမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈၽူႈဢၼ်သုမ်းငိုၼ်း ၵႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်လႆႈၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉလႆႈ ပေႃးၼႆၸိုင် ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၼ်တင်း ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁူႉၼၼ်ႉတႄႉ လၢဝ်းပၢၼ်းၵေႃႉၼႆႉ တေမီးပၼ်ႁႃ ၵႃႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မိူင်းၶႄႇ၊ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼိုင်ႈထူင်ၼႆ ၵႃႈၶွၼ်ႇ တေလႆႈပၼ် 40 ယွၼ်ႇပၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၶဝ်ႈပဵမ် ၼိုင်ႈထူင်ၼႆ ၵႃႈၶွၼ်ႇ တေမီး 10 ယွၼ်ႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႃႈၶွၼ်ႇၶဝ်ႈပဵမ် ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၼမ်လႄႈ လေႃႇလၢဝ်းပၢၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇယွၼ်းသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈပဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈမႃးသိုဝ်ႉသမ်ႉ သိုဝ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉလမ်းႁႃ လေႃႇလၢဝ်းပၢၼ်း တႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းလွင်ႈၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈဢၼ် ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိုၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ တေၵႆႉထူပ်းပၼ်ႁႃငိုၼ်းတွင်းၸိူင်ႉၼႆယူႇ၊ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လႄႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း (မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်တီႈမူႇၸေႊ ယင်းတိုၵ်ႉၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ၊ တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ တေၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 45,000 လႄႈ 50,000 ထူင် မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ သိုပ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼၼ်ႉ သူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 45,000 လႄႈ 50,000 ထူင်မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း