ပေႃႈလဵင်ႉၵႃႉသႅင်တီႈၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉ႞ထုၵ်ႇၸူၼ်

မီးၵူၼ်းၸူၼ်ၸုမ်း႞ ၶဝ်ႈၸူၼ်တီႈႁိူၼ်း ပေႃႈလဵင်ႉၵႃႉသႅင် ၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆး 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်တီႈႁိူၼ်း ပေႃႈလဵင်ႉၵႃႉသႅင် ၸၢဝ်းၶႄႇၵေႃႉ႞ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉၵုင်းတႆးၼၼ်ႉသေ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ သႅင်ၶဵဝ် လႄႈတင်းတႅင်ႈၶမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းၵႃႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9:30 မူင်း မီးလူတ်ႉ 2 လမ်း ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူၼ်လႄႈ ပႃးၵႂႃႇသႅင်ၶဵဝ်ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ 2 လုၵ်ႈ တႅင်ႈၶမ်းလႄႈ တူဝ်ငိုၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူတ်ႉဢၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၵႃႉသႅင်ၶီႇ 2 လမ်းၵေႃႈပႃးၵႂႃႇ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်မႃးၸူၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယုတေမီးၼႂ်းၵႄႈ 20 – 30 ၼႆႉၵူၺ်း ယိပ်းၵွင်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၸူၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ၊ လွင်ႈၸၵ်ႉၶုတ်ႈဢဝ်လၢႆ၊ လွင်ႈၸူၼ်ၵၼ် လွင်ႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆသေ ပွႆႇပိုၼ်ႉ ပွႆႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ၵႆႉမီးဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ႞ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇရႃႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ပေႃႉထုပ်ႉသေ ႁိမ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ၽူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 May 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉ႞ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်းၶိၼ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉသေ ယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ႞ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းသေ ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း