ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၾႆး ၽႃႇလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ

လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း (Bus) လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းပွႆးၵထိၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈထုၵ်ႇလူတ်ႉၾႆးၽႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉၶၢမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 08:05 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၾႆး တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တိူၵ်ႈၶွၼ်ႇတဵၼ်ႇၼိူဝ်ႇ (Container) မၢႆ 852 လႆႈၽႃႇသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃး တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း (Bus) ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး 57 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ထင်တီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 18 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႈၸဵပ်းထႅင်ႈ 39 ၵေႃႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇလူတ်ႉၾႆးၽႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းၶီႇၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးတင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းပွႆးၵထိၼ်ႇၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈ ဢိူင်ႇပၢင်တိူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၶျႃႇၶျိူင်းသဝ်း ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢမ်ႈ တၢင်းလူတ်ႉၾႆးၼၼ်ႉ မႆႉႁႄႉႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၶၢမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆးၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၾႆးတိုၵ်ႉလႅၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ၽေးပွၵ်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 18 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်းလႂ်။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇလူတ်ႉၵႃး လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း 3 ႁူဝ်ၶေႃႈ၊ ၶေႃႈထီႉ 1 ယွၼ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း လူၼ်ႉၼမ်လိူဝ်ထိုင် 57 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉ တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းလႆႈ 42 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း  50,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၶေႃႈထီႉ 2 ၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃး လူၺ်ႈဢမ်ႇ တေႃႇဝႂ်ဢႃႇယုလူတ်ႉၵႃး လႄႈ ဝႂ်ဢႃႇယု တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း တၢမ်ႇငိုၼ်း 50,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၶေႃႈထီႉ 3 ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇသေ ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇသၢႆႁတ်ႉတူဝ် ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးတင်ႇၼင်ႈလူတ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး တၢမ်ႇငိုၼ်း 50,000 ဝၢတ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း 150,000 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း