ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈမိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22  September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 09:15 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဝဵင်း မႅၼ်ႇသ်ၾိဝ်းတ် Mansfield ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဝိၵ်ႇတူဝ်ႇရီးယႃး Victoria ၸိုင်ႈမိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းသၼ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းလူင်မဵဝ်ႇလ်ပိူၼ်ႇ Melbourne ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇသုတ်း ၶွင်ၸႄႈမိူင်းဝိၵ်ႇတူဝ်ႇရီးယႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးႁိူၼ်းယေး လႄႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ လူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဝိၵ်ႇတူဝ်ႇရီးယႃး လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ မီးလွင်ႈတႅၵ်ႇၸတ်ႉ ၵူဝ်လႆႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇၵူၼ်းလႄႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်မဵဝ်ႇလ်ပိူၼ်ႇ Melbourne လႆႈၸီႉသင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတင်းမူတ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵူဝ်ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇထၢင်ႇထိူမ်သေ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၸၢင်ႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဢၼ်မီးႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇသျဵၼ်ႉ (Luxian) ၸႄႈမိူင်းသေၶျူၼ် (Sichuan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဢေႇသုတ်း 60 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 7,000 ပၢႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း