ပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်လုမ်းလႃးႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

ႁူင်းၶဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇယွႆႈဢႁႃႇရသေ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇ တႃႇယွႆႈဢႁႃႇရဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်လူင်းၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈဢၼ်ၵႅၼ်ႇဢၼ်ၶႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေၸွႆႈယွႆႈပၼ်လႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၺႃးၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇၼၼ်ႉၶူပ်းလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉမၼ်းမီးလွၵ်းလၢႆး ႁႄႉၵင်ႈလႆႈႁင်းမၼ်းသေ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ဢူၼ်တိတ်းၸပ်းၸွမ်းၽိဝ်ႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်းလႆႈၼႆၸိုင် မၼ်းၵေႃႈမီးလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁူင်းၶဝ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Helicobacter pylori (H.pylori)  ဢၼ်ၵႂႃႇယႃႉလူႉပႅတ်ႈ ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း လႄႈပဵၼ်မႃးႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇႁူင်းၶဝ်ႈမႃးလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်း ၵိၼ်လဝ်ႈ၊ ၵိၼ်ၼဵင်ႈ၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ႁူမ်ႈပႃးမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼမ်၊ ယိူၼ်ႉၶဝ်ႈယိူၼ်ႉၼမ်ႉ၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈဢမ်ႇလီမႃးသေ ၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇႁႂ်ႈ မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼမ်လႄႈ မိူဝ်ႈမၼ်းၼမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸဵပ်းယဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈၶွင်တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈ

 1. တွင်ႉၸဵပ်း၊ တွင်ႉၵပ်ႉ၊ တွင်ႉသႅပ်ႇ၊ တွင်ႉယိုင်ႈ၊ ၸဵဝ်းဢိမ်ႇ၊ တေပဵၼ်ၸွမ်းတႂ်ႈလိၼ်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ တွင်ႉတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ ပွတ်းၼိူဝ်သၢႆလီ ၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတေၵႆႉထူပ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၼႂ်းတွင်ႉဢမ်ႇမီးသင် ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈတွင်ႉမႆႈလႄႈမိူဝ်ႈတွင်ႉတဵမ်။
 2. တွင်ႉၵပ်ႉတွင်ႉၶဵင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းလူၺ်ႈ မိူဝ်ႈၵိၼ်ယႃလူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇလႄႈ တၢင်းၵိၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈ။
 3. တွင်ႉတေၵႆႉၸဵပ်း ပဵၼ်ပဵၼ်ႁၢႆႁၢႆ မွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 ဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ တေႁၢႆၶႅၼ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃးပဵၼ်ၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။
 4. မၢင်ၵေႃႉ တွင်ႉတေၸၢင်ႈၸဵပ်းႁႅင်း ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်းဝၢႆးသေၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇ။
 5. သမ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပၢႆးယူႇလီတၢင်ႇလွင်ႈတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူႉသုမ်းသင်။
 6. တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလႆႈ သမ်ႉဝႃႈတေပဵၼ်ပဵၼ်ႁၢႆႁၢႆၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ လိူဝ်သေတေပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇႁူင်းၶဝ်ႈဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃးတူဝ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း

တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပဵၼ်ႁၢႆႁၢႆ ၵူၺ်းလႄႈ တေဢမ်ႇႁၢႆၶႅၼ်းၶၢတ်ႇလႆႈ၊ သမ်ႉဝႃႈၵိၼ်ယႃသေၶႅၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ မၼ်းယင်းၸၢင်ႈမႃးပဵၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယူႇလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းၸိူဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ယွႆႈငၢႆႈ။
 2. ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈတႃႇ။
 3. ဝၢႆးသေၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတွင်ႉၵပ်ႉတွင်ႉယိုင်ႈမႃးၼႆ လူတ်းယွမ်းၶဝ်ႈႁဝ်းႁႂ်ႈဢေႇလူင်းသေယဝ်ႉ ၵႆႉၵႆႉၵိၼ်ပၼ်၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ဢိမ်ႇၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ။
 4. ငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၽဵတ်း၊ ဢၼ်မွင်၊ ဢၼ်သူမ်ႈႁႅင်း၊ ဢၼ်မီးၼမ်ႉမၼ်းၼမ်။
 5. ဢမ်ႇလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ၊ ဢမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ။
 6. ငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸဵပ်း Aspirin လႄႈ ယႃယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်လုပ်ႇ၊ ၶေႃႈတေႃႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။
 7. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်၊ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။
 8. ၵိၼ်ပၼ်ယႃလူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ယႃယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်း ၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈ ၵိၼ်ထပ်းၵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 4-8 ဝူင်ႈ။

ပေႃးဝႃႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ − ၽၢႆႈပဵၼ်သီလမ်၊ ဢိုၼ်ယၢပ်ႇ၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈ၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ ၼမ်ႉၼၵ်းလူတ်းယွမ်းႁႅင်း၊ ဝၢႆးသေၵိၼ်ယႃယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈလီမႃးပေႃးၼႆ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းမေႃယူႇယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပဵၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢႆၶၢတ်ႇ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလႆႈတႄႉတႄႉ၊ သမ်ႉဝႃႈမၼ်းတေၶႅၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ မေႃပဵၼ်မႃးၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇဝႃႈတေႁဵတ်းသင် တေၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိတႄႉတႄႉယူႇ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်− www.siphhospital.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း